соглашение о реструктуризации долга за коммунальные услуги

Типовой договор о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги утвержден Постановлением КМУ от 27 июня 2003 N 976.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про реструктуризацію заборгованості за
житлово-комунальні послуги

м. ______________________ ___ ________________ 200__ р.

__________________________________________________________________
(назва підприємства, що надає житлово-комунальні послуги)

(далі — підприємство) в особі ____________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по
_________________________________________________________________,
батькові)

що діє на підставі _______________________________________________
(статут, положення, номер свідоцтва про

__________________________________________________, з одного боку,
державну реєстрацію)

та _______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, та по батькові громадянина)

(далі — громадянин), який є власником (наймачем) житлового
приміщення на підставі ___________________________________________
(номер, дата видачі свідоцтва про право
_________________________________________________________________,
власності, договір найму житла)

з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Підприємство надає громадянину розстрочку у погашенні
заборгованості з квартирної плати (плати за утримання житла) та
плати за комунальні послуги (водо-, тепло-, газопостачання,
послуги водовідведення, електроенергія, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот) (далі — житлово-комунальні послуги), що
утворилася станом на ____________________________, на суму _______

__________________________________________________________________
(сума цифрами та словами)

з ___ __________ 200__ р. до ___ _________ 200__ р., у тому числі:

200__ рік ______________ гривень
(цифрами )

200__ рік ______________ гривень
(цифрами )

200__ рік ______________ гривень
(цифрами )

200__ рік ______________ гривень
(цифрами )

200__ рік ______________ гривень, з розподілом за місяцями:
(цифрами)

________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________

Сума поточного щомісячного платежу за житлово-комунальні
послуги становить _______________________________________ гривень.
( цифрами та словами)

Права та обов’язки сторін

2. Підприємство зобов’язується:

 1. на період погашення реструктуризованої заборгованості
  загальну суму платежів, що вносяться громадянином на погашення
  реструктуризованої заборгованості, установлювати в розмірі, який
  не перевищує 25 відсотків доходів, що визначаються під час
  нарахування субсидій для працюючих громадян, і 20 відсотків — для
  пенсіонерів та інших осіб, що отримують будь-які види соціальної
  допомоги;
 2. у разі зміни у складі зареєстрованих в житловому
  приміщенні осіб, розміру їх доходу або рівня тарифів на
  житлово-комунальні послуги проводити перерахунок
  реструктуризованої заборгованості;
 3. у разі дострокового погашення боргу приймати рішення про
  дострокове припинення дії договору.
Читайте так же:  продление регистрации иностранного гражданина по патенту

3. Підприємство має право приймати рішення про дострокове
розірвання договору про реструктуризацію у разі:

 • дострокового погашення реструктуризованої заборгованості;
 • відчуження громадянином житлового приміщення;
 • подання громадянином заяви про розірвання договору;
 • подання громадянином документів з недостовірними відомостями.

4. Громадянин зобов’язується:

 • забезпечити своєчасне погашення боргу за житлово-комунальні
  послуги згідно з умовами, визначеними договором;
 • у разі розірвання договору при відчуженні житлового
  приміщення сплатити невнесену суму розстроченого боргу та суму
  нарахованої пені.

5. Громадянин має право:

 • достроково погасити борг в повному обсязі або його частину;
 • достроково розірвати договір;
 • вимагати проведення перерахунку у зв’язку із зміною у складі
  зареєстрованих у житловому приміщенні осіб або розміру їх доходу.

Відповідальність сторін

6. У разі несвоєчасного внесення плати за договором
нараховується пеня в розмірі 0,01 відсотка, яка нараховується за
кожний день прострочення, але не більше ніж 100 відсотків
загальної суми боргу, за умови відсутності перед громадянином
заборгованості з виплати заробітної плати, пенсії, стипендії та
інших будь-яких видів соціальної допомоги.

Інші умови

7. Договір набирає чинності з моменту укладення, але не
раніше ніж 1 липня 2003 р., і діє до ___ _____________ 200__ року.

8. У разі коли доходу громадянина, який уклав договір про
реструктуризацію заборгованості, не вистачає для повного погашення
боргу, строк дії договору продовжується за його письмовою заявою
до повного погашення.

9. Договір складено у двох примірниках (по одному примірнику
для кожної сторони), що мають однакову юридичну силу.

10. Зміни до договору можуть бути внесені лише за згодою
сторін.

11. Дія договору може бути припинена згідно із
законодавством.

Місцезнаходження (місце проживання) та підписи сторін

Підприємство Громадянин

________ ______________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)

Читайте так же:  рефинансирование кредита подводные камни

_______________
Примітка. Договір може містити інші умови, що не суперечать
законодавству.

«Пора списать»: как решить проблему растущих долгов за ЖКУ

Россияне задолжали за коммунальные услуги более 1,3 трлн рублей. Это долги промышленных потребителей, бюджетных организаций, а также непосредственно самих граждан, на которых приходится примерно половина задолженности. Уровень собираемости платежей за «коммуналку» зависит от региона, доходов населения и работы приставов. Однозначно эффективных мер воздействия государства на должников за ЖКУ практически нет, признают эксперты. И всё-таки «достучаться» до тех, кто не может и не хочет платить, возможно. О том как — в материале NEWS.ru.

За первый квартал 2021 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли до 1,33 трлн рублей. Это на 5,9% больше, чем за тот же период предыдущего года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

При этом уточняется, что озвученная сумма — это задолженность промышленных предприятий, бюджетных организаций и граждан, на последних приходится около половины недоплаченных средств, и этот показатель продолжает увеличиваться.

Так, по итогам 2020 года он был равен 1,29 трлн рублей, а по итогам 2019 года — 1,18 трлн рублей.

Ситуацию обострила пандемия. По данным Минстроя, до первой волны коронавируса собираемость коммунальных платежей составляла порядка 96%. Во время самоизоляции весной прошлого года россияне стали на 30% хуже оплачивать жилищно-коммунальные услуги, при этом падение платежей среди предприятий и бюджетных учреждений доходило до 50%. Для сравнения: в 2018 году собираемость платы за «коммуналку» среди россиян составляла, по данным Росстата, 94%. По итогам 2019 года, по данным Минстроя, она выросла до 96%. А в 2020 году платёжная дисциплина граждан вновь снизилась до 94,7%.

Читайте так же:  пенсия по инвалидности сколько платят

Ежегодно в суды поступает всё больше заявлений о выдаче судебных приказов и исков о взыскании задолженности за ЖКУ. Так, в 2016 году количество таких дел составляло 4,2 млн, в 2017 году — уже 5,4 млн, а в 2018 году (согласно судебной статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ) число исков о взыскании платы за жилую площадь, воду, тепло и электроэнергию достигло 6,7 млн. В том же году такие иски впервые за несколько лет обошли по числу иски о взыскании долгов по кредитам и займам. В целом с 2008 года их количество выросло в 4,5 раза.

Эксперты признают: эффективных мер воздействия государства на должников за ЖКУ практически нет. У управляющих компаний, которые должны своевременно рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями (РСО), фактически нет рычагов влияния на неплательщиков, говорит член Общественной палаты, исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. Даже в случае наличия судебного приказа о взыскании долгов заставить должника платить проблематично.

Судебные приставы бездействуют, отчасти из-за нехватки времени и рабочих рук, отчасти, потому что с должников и взять-то нечего, — говорит эксперт.

Впрочем, многие должники — люди далеко не бедные. Среди тех, кто не платит, есть граждане и со средним, и с высоким достатком, которые по тем или иным причинам (о них можно только догадываться) откладывают оплату счетов.

Вместе с тем Светлана Разворотнева обращает внимание, что объективные данные об объёме долгов за ЖКУ в России отсутствуют.

Пару лет назад Минстрой объявлял, что у нас полтора триллиона долгов за коммунальные услуги, поэтому если смотреть на последние данные Росстата, то задолженность падает. На самом деле реальной статистики по этим долгам нет. Зачастую долгом признаётся то, что таковым считает ресурсоснабжающая или управляющая организация. Два года назад Госдума приняла законопроект, согласно которому долгом может считаться только просуженная задолженность, иными словами — если есть вступившее в силу решение суда о взыскании долга. Однако вступление в силу самого закона перенесли на 2022 год. И, честно говоря, нет уверенности, что не перенесут вновь.

Читайте так же:  как стать риэлтором по недвижимости

Светлана Разворотнева

исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»

По словам эксперта, россияне в основной своей массе платят достаточно аккуратно, примерно так же, как и жители европейских стран. Хотя многое зависит от конкретного региона. К примеру, в Москве собираемость платежей составляет 98%, и это хороший показатель, говорит Разворотнева.

Напротив, одни из наиболее проблемных в этом плане — регионы Северного Кавказа. Последние находятся «на особом положении» в том числе и с точки зрения администрирования платежей, объясняет политолог Павел Салин.

Неплатежи за коммунальные услуги на Северном Кавказе — одна из форм субсидий в обмен на лояльность. Списывать всё на менталитет в данном случае нельзя. Это вопрос политический. Лет 20 назад была такая ситуация в целом по России и была политическая воля навести порядок. В течение нескольких лет с проблемой неплатежей было покончено.

Павел Салин

политолог

Сегодня рост долгов эксперты объясняют падением уровня жизни населения, а также «расслабившим» многих мораторием на начисление пеней и штрафов за неоплату ЖКУ, действовавшим до 1 января 2021 года.

Решение проблемы должно быть комплексным, указывает Разворотнева. В первую очередь нужно добиться того, чтобы все накопленные долги стали реальными, а не «дутыми». Кроме того, нужно повысить эффективность системы принудительного исполнения судебных решений (то есть работы приставов). И, наконец, предоставить должникам право на господдержку.

Напомним, сейчас оформить субсидию можно в том случае, если отсутствует задолженность по оплате ЖКУ, или в случае наличия заключённого соглашения о погашении долгов. При этом условия реструктуризации этого долга нигде не прописаны, сетует Разворотнева. Возникает замкнутый круг: человеку нечем платить за квартиру, появляется долг, но оформить субсидию невозможно — долгов ведь быть не должно. Как итог — сумма неплатежей продолжает расти.

Читайте так же:  заявление на развод через госуслуги без детей

Самый эффективный способ мотивировать людей платить за «коммуналку» — сделать платежи по ЖКУ более адекватными. А для этого необходимо провести аудит тарифов, чтобы понять, за что собственно нам — и предприятиям, и рядовым гражданам — приходится платить. По оценкам специалистов, себестоимость электроэнергии на клеммах электростанций в четыре-пять раз ниже, чем те суммы, которые вынуждены оплачивать конечные потребители. По другим данным, тарифы завышены на 30–50%. Но чёткий ответ может дать только их полный аудит.

Наталья Чернышева

специалист в области ЖКХ, директор АНО «Организация народного контроля»

По мнению специалиста в области ЖКХ, директора АНО «Организация народного контроля» Натальи Чернышевой, государство должно показать, что оно заботится о своих гражданах. В качестве положительного примера эксперт приводит приостановку сбора платы за капремонт в ряде регионов в прошлом году. В результате население стало платить по счетам чаще и лучше. Право на субсидии должно получить как можно больше россиян, считает эксперт. Сейчас, напомним, это право есть у граждан, у которых расходы на оплату жилого помещения составляют более 22% доходов семьи (в среднем по России). И не забываем, что долгов при этом быть не должно.

Светлана Разворотнева считает, что собрать все недостающие платежи за коммунальные услуги невозможно. «Пора уже списать эти долги за давностью лет и начать вести тщательный учёт и контроль на основании судебных решений», — заключает она.

соглашение о реструктуризации долга за коммунальные услуги
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here